Skelbiamas konkursas Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 96438
Skelbimo data: 2024-05-22
Skelbimas galioja iki: 2024-06-05 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų Fausto Latėno meno mokykla
Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų Fausto Latėno meno mokykla
Pareigos: Vyriausiasis buhalteris
Pareiginės algos koeficientas: 1,00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1785,40
Darbo vieta (miestas): Zarasai
Informacija apie įstaigą: Išsamesnę informaciją apie konkursą suteiks Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos personalo specialistė Vaida Krumcholcienė, tel. +370 385 30579, el. p. vaida.krumcholciene@zmm.lthttps://zmm.lt/.
 
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos direktoriaus 2024 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-62
 
 
ZARASŲ FAUSTO LATĖNO MENO MOKYKLOS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
 
1. Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos vyriausiojo buhalterio (toliau – vyriausiojo buhalterio) pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis: A2.
3. Pareigybės paskirtis: tinkamai organizuoti įstaigos finansinę –buhalterinę apskaitą, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą.
4. Vyriausiasis buhalteris tiesiogiai pavaldus Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos direktoriui.
 
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ekonomikos, vadybos, verslo ar finansų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį ekonomikos, vadybos, verslo ar finansų krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinio darbo patirtį;
5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asignavimų valdytojų veiklos programų strateginį planavimą, išlaidų sąmatų sudarymą, jų vykdymą ir atskaitomybę, Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymą, Buhalterinės apskaitos įstatymą;
5.4. turi mokėti dirbti kompiuteriu, naudoti kompiuterines programas ir kitas priemones apskaitai tvarkyti ir skaičiavimams atlikti.
 
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
 
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. tiksliai ir laiku parengia visas finansinės ir mokestinės atskaitomybės formas;
6.2. kontroliuoja, kad racionaliai būtų naudojami įstaigos darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
6.3. užtikrina visų buhalterinių įrašų teisingumą;
6.4. užtikrina, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:
6.4.1. apskaitomos visos piniginės lėšos, atsargos, trumpalaikis bei materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas, įstaigos skolos bei skolos įstaigai, laiku ir tinkamai užregistruotos visos buhalterinės apskaitos operacijos;
6.4.2. teisingai tvarkoma įstaigos uždirbtų pajamų, padarytų išlaidų ir gautų bei gautinų įplaukų vidinė apskaita;
6.4.3. teisingai apskaičiuoti ir laiku pervesti mokesčiai ir įmokos į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt.;
6.4.4. užtikrinta racionali ir tiksli įstaigos turto apskaita;
6.4.5. užtikrintas teisingų inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimas į apskaitą;
6.4.6. tinkamai saugomi apskaitos dokumentai ir registrai (iki jų perdavimo į archyvą).
6.5. kontroliuoja:
6.5.1. ar laikomasi įstaigos materialiojo turto, piniginių lėšų, atsargų, gautinų sumų ir įsipareigojimų apskaitos ir inventorizavimo tvarkos;
6.5.2. ar laiku ir visiškai padengiami įsiskolinimai kreditoriams, ar išieškomi įsiskolinimai iš įstaigos skolininkų, apie tai informuojant įstaigos vadovą.
6.5.3. ar teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai, kiti nuostoliai;
6.5.4. ar vykdomos ir jam žinomos operacijos yra teisėtos, ar tiksliai ir laiku fiksuojamos;
6.5.5. ar teisingai ir laiku išrašomi apskaitos dokumentai, ar juose nurodomi duomenys tikslūs;
6.5.6. ar patvirtintas asmenų, turinčių teisę įstaigos vardu pasirašyti pirminius apskaitos dokumentus, sąrašas bei jų parašų pavyzdžiai.
6.6. saugo ir kontroliuoja, kad būtų saugoma informacija, įstaigos pripažįstama tarnybine paslaptimi, kad būtų vykdomi visi įstaigos vadovo nurodymai dėl tokios informacijos įslaptinimo;
6.7. suteikia įstaigos darbuotojams jų darbui būtinų buhalterinės apskaitos žinių minimumą;
6.8. konsultuoja įstaigos inventorizacijos komisijų narius inventorizacijos atlikimo ir inventorizavimo aprašų įforminimo tvarkos klausimais;
6.9. nutraukus su įstaiga darbo santykius, įstaigai perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigines bei materialines vertybes, perdavimo faktą įforminant buhalterinės apskaitos duomenų (buhalterijos) ir dokumentų perdavimo-priėmimo aktu;
6.10. vykdo kitus įstaigos vadovo nurodymus, tiesiogiai susijusius su įstaigos finansine veikla;
6.11. nuolat gilina buhalterinės apskaitos žinias, kelia profesinę kvalifikaciją;
6.12. laikosi darbo saugos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;
6.13. tausoja įstaigos nuosavybę;
6.14. savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstaigos įstatais, darbo sutartimi, šiais nuostatais, vadovo įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, taip pat jo veiklą reglamentuojančiais etikos kodeksais, jei įstaigos aktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;
6.15. kartą metuose pasitikrina sveikatą;
6.16. atleidžiamas iš pareigų perduoda reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus), turtą ir dokumentus Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos direktoriaus įsakymu nurodytam asmeniui;
6.17. atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos Zarasų Fausto Latėno meno mokykloje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal nustatytą tvarką;
6.18. teikia informaciją interneto svetainei www.zmm.lt ir kontroliuoja ar informacija interneto svetainėje tinkamai atnaujinama;
6.19. dalyvauja Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;
6.20. atlieka kitus teisėtus Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos direktoriaus pavestus pavedimus.
 
V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
 
7. Šias pareigas einantis darbuotojas už darbo pareigų nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka
__________
 
 
 
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos personalo specialistė
Vardas, Pavardė: Vaida Krumcholcienė
Telefonas: +370 385 30579
El. paštas: vaida.krumcholciene@zmm.lt
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 11, LT-32129