Category Archives: Uncategorized

Skelbiamas konkursas Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 96438
Skelbimo data: 2024-05-22
Skelbimas galioja iki: 2024-06-05 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų Fausto Latėno meno mokykla
Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų Fausto Latėno meno mokykla
Pareigos: Vyriausiasis buhalteris
Pareiginės algos koeficientas: 1,00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1785,40
Darbo vieta (miestas): Zarasai
Informacija apie įstaigą: Išsamesnę informaciją apie konkursą suteiks Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos personalo specialistė Vaida Krumcholcienė, tel. +370 385 30579, el. p. vaida.krumcholciene@zmm.lthttps://zmm.lt/.
 
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos direktoriaus 2024 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-62
 
 
ZARASŲ FAUSTO LATĖNO MENO MOKYKLOS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
 
1. Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos vyriausiojo buhalterio (toliau – vyriausiojo buhalterio) pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis: A2.
3. Pareigybės paskirtis: tinkamai organizuoti įstaigos finansinę –buhalterinę apskaitą, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą.
4. Vyriausiasis buhalteris tiesiogiai pavaldus Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos direktoriui.
 
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ekonomikos, vadybos, verslo ar finansų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį ekonomikos, vadybos, verslo ar finansų krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinio darbo patirtį;
5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asignavimų valdytojų veiklos programų strateginį planavimą, išlaidų sąmatų sudarymą, jų vykdymą ir atskaitomybę, Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymą, Buhalterinės apskaitos įstatymą;
5.4. turi mokėti dirbti kompiuteriu, naudoti kompiuterines programas ir kitas priemones apskaitai tvarkyti ir skaičiavimams atlikti.
 
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
 
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. tiksliai ir laiku parengia visas finansinės ir mokestinės atskaitomybės formas;
6.2. kontroliuoja, kad racionaliai būtų naudojami įstaigos darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
6.3. užtikrina visų buhalterinių įrašų teisingumą;
6.4. užtikrina, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:
6.4.1. apskaitomos visos piniginės lėšos, atsargos, trumpalaikis bei materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas, įstaigos skolos bei skolos įstaigai, laiku ir tinkamai užregistruotos visos buhalterinės apskaitos operacijos;
6.4.2. teisingai tvarkoma įstaigos uždirbtų pajamų, padarytų išlaidų ir gautų bei gautinų įplaukų vidinė apskaita;
6.4.3. teisingai apskaičiuoti ir laiku pervesti mokesčiai ir įmokos į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt.;
6.4.4. užtikrinta racionali ir tiksli įstaigos turto apskaita;
6.4.5. užtikrintas teisingų inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimas į apskaitą;
6.4.6. tinkamai saugomi apskaitos dokumentai ir registrai (iki jų perdavimo į archyvą).
6.5. kontroliuoja:
6.5.1. ar laikomasi įstaigos materialiojo turto, piniginių lėšų, atsargų, gautinų sumų ir įsipareigojimų apskaitos ir inventorizavimo tvarkos;
6.5.2. ar laiku ir visiškai padengiami įsiskolinimai kreditoriams, ar išieškomi įsiskolinimai iš įstaigos skolininkų, apie tai informuojant įstaigos vadovą.
6.5.3. ar teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai, kiti nuostoliai;
6.5.4. ar vykdomos ir jam žinomos operacijos yra teisėtos, ar tiksliai ir laiku fiksuojamos;
6.5.5. ar teisingai ir laiku išrašomi apskaitos dokumentai, ar juose nurodomi duomenys tikslūs;
6.5.6. ar patvirtintas asmenų, turinčių teisę įstaigos vardu pasirašyti pirminius apskaitos dokumentus, sąrašas bei jų parašų pavyzdžiai.
6.6. saugo ir kontroliuoja, kad būtų saugoma informacija, įstaigos pripažįstama tarnybine paslaptimi, kad būtų vykdomi visi įstaigos vadovo nurodymai dėl tokios informacijos įslaptinimo;
6.7. suteikia įstaigos darbuotojams jų darbui būtinų buhalterinės apskaitos žinių minimumą;
6.8. konsultuoja įstaigos inventorizacijos komisijų narius inventorizacijos atlikimo ir inventorizavimo aprašų įforminimo tvarkos klausimais;
6.9. nutraukus su įstaiga darbo santykius, įstaigai perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigines bei materialines vertybes, perdavimo faktą įforminant buhalterinės apskaitos duomenų (buhalterijos) ir dokumentų perdavimo-priėmimo aktu;
6.10. vykdo kitus įstaigos vadovo nurodymus, tiesiogiai susijusius su įstaigos finansine veikla;
6.11. nuolat gilina buhalterinės apskaitos žinias, kelia profesinę kvalifikaciją;
6.12. laikosi darbo saugos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;
6.13. tausoja įstaigos nuosavybę;
6.14. savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstaigos įstatais, darbo sutartimi, šiais nuostatais, vadovo įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, taip pat jo veiklą reglamentuojančiais etikos kodeksais, jei įstaigos aktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;
6.15. kartą metuose pasitikrina sveikatą;
6.16. atleidžiamas iš pareigų perduoda reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus), turtą ir dokumentus Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos direktoriaus įsakymu nurodytam asmeniui;
6.17. atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos Zarasų Fausto Latėno meno mokykloje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal nustatytą tvarką;
6.18. teikia informaciją interneto svetainei www.zmm.lt ir kontroliuoja ar informacija interneto svetainėje tinkamai atnaujinama;
6.19. dalyvauja Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;
6.20. atlieka kitus teisėtus Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos direktoriaus pavestus pavedimus.
 
V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
 
7. Šias pareigas einantis darbuotojas už darbo pareigų nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka
__________
 
 
 
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos personalo specialistė
Vardas, Pavardė: Vaida Krumcholcienė
Telefonas: +370 385 30579
El. paštas: vaida.krumcholciene@zmm.lt
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 11, LT-32129

Gegužės renginių grafikas

PRIĖMIMAS 2024

2023 m. ŽIEMOS RENGINIAI ZARASŲ FAUSTO LATĖNO MENO MOKYKLOJE

Data Vieta Laikas Renginys
Lapkričio 21 Zarasuose, darželyje 15:00 Mokytojos Petronės Sekonienės lėlių teatriuko pasirodymas
Lapkričio 22 Zarasuose   Pianistų seminaras „Ištieskime ranką jaunajam talentui“, MASTER DAYS, mokytoja ekspertė Danguolė Petrašiūnienė
Lapkričio 25 Kaune   Pianistų „Maratonas“, mokytoja  Danguolė Petrašiūnienė
Lapkričio 29 Zarasuose   Pirmokų „krikštynos“
Gruodžio 01 Vienoje   Pianistų konkursas, mokytoja  Danguolė Petrašiūnienė
Gruodžio 01 Utenoje   „Aukštaitijos viltys“ muzikantų ir dailininkų konkursas
Gruodžio 06 Zarasuose,  salėje 16:00 Chorų bei mokytojų Vidos Buivienės, Jūratės Stacevičiūtės ir Šviesuolės Venclovaitės mokinių koncertas
Gruodžio 07 Biržuose   Fleitininkų konkursas
Gruodžio 15 Zarasuose,  salėje 16:00 Šokių vakaras, mokytojos Inga Zakarauskienė ir Elžbieta Juškėnienė
Gruodžio 11 Zarasų bibliotekoje 17:00 „Repas“. Mokytoja Gražina Karlaitė
Gruodžio 12 Zarasuose,  salėje 16:00 Mokytojos Danguolės Petrašiūnienės mokinių koncertas
Gruodžio 13     Renginys P. Širvio mokykloje „Gerumo angelas“
Gruodžio 14 Zarasuose,  bažnyčioje 17:00 Advento koncertas. (Organizuoja mokytoja Jūratė Tumėnienė)
Gruodžio 15 Švenčionėliuose   Konkursas „Žiemos pasaka“
Gruodžio 18 Zarasuose 16:45 Dailės peržiūros. 1 kl.
Gruodžio 18 Zarasuose,  salėje 16:00 Mokytojų Albinos Pučkienės, Dangiros Zavackienės, Giedriaus Lazdausko mokinių koncertas
Gruodžio 19 Zarasuose 15:00 16:45 Dailės peržiūros. 2 kl. Dailės peržiūros. 4 kl.
Gruodžio 19 Zarasuose,  salėje 16:00 Mokytojų Maksim Bendelston ir Violetos Cvirkaitės Bendelston mokinių koncertas
Gruodžio 20 Zarasuose,  salėje 16:00 Mokytojo Vladimir Mazniov mokinių koncertas
Gruodžio 20 Zarasuose 15:30 16:00 Dailės peržiūros. 5 kl. Dailės peržiūros. 7 kl.
Gruodžio 21 Zarasuose,  salėje 16:00 Mokytojų Liudmilos Vorobjovos ir Jūratės Tumėnienės mokinių koncertas
Gruodžio 21 Zarasuose,  bibliotekoje 17:00 „Laiškas žiemai“. Mokytoja Gražina Karlaitė

2023 m. GRUODŽIO MĖN. renginiai DUSETŲ MENO SKYRIUJE

Gruodžio 12 Dusetose Nuo 14 val. Dailės peržiūros
Gruodžio 13 Dusetose, salėje 16:00 Mokytojos Evelinos Akatjevos mokinių koncertas
Gruodžio 14 Dusetose, salėje 15:00 Vokalo ir akordeono mokinių koncertas. Mokytojos Eglė Kuzmienė ir Renata Buzėnaitė
Gruodžio 15 Dusetose, salėje 15:00 Fortepijono ir akordeono mokinių koncertas. Mokytojos Dalia Daniušienė ir Rita Povilaitytė
Gruodžio 19 Dusetose, salėje 14:30 Pirmokų „krikštynos“
Gruodžio 20 Dusetose 12:00 MIUZIKLAS

TVARKARAŠČIAI 2023 – 2024

Dalinamės atnaujintais Zarasų dailės, šokio ir muzikos skyrių tvarkaraščiais

Dažnai vaikas lanko ne vieną užsiėmimą, todėl rekomenduojame surašyti visas pamokas į individualų tvarkaraštį – patogi forma prisegta žemiau. (Jei sunku susigaudyti – paprašykite mokytojų, kad padėtų surašyti visus užsiėmimus.)

Ritmikos studija “Ritmiukai” mažiesiems vyks TREČIADIENIAIS nuo 13:20 (dvi pamokėlės)

Vokalinio anksamblio “Lunga” neformalių grupių užsiėmimai vyksta trečiadieniais ir penktadieniais 14:10 (mokytoja Diana Skvarčinskaitė)

Teatro studijos “Stogas” užsiėmimai – antradieniais ir penktadieniais nuo 14:10 (mokytoja Gražina Karlaitė)

Modernios muzikos kūrimo studija – ketvirtadieniais nuo 14:10 (mokytojas Andrius Glušakovas, dėl vėlesnio laiko galima tartis su mokytoju)

Instrumentinis ansamblis “Inverso” – trečiadieniais nuo 15:00 (mokytoja Dangira Zavackienė)

Paskutinė galimybė, kviečiame mokytis

Kviečiame 7-9 metų vaikus pradėti mokytis FLEITOS arba AKORDEONO. Šiemet džiaugsimės didėjančiu būriu muzikantų ir dailininkų pirmokų. Gitaros, fortepijono, vokalo klasės jau pilnos, bet priimtume dar į kitas specialybes. Muzika, kaip žinia, be galo vertinga mokykla visam gyvenimui, tad jei pažįstate 7-9 metų vaiką, gabų muzikai – pakvieskite į priėmimo perklausą Zarasų F. Latėno meno mokykloje rytoj, antradienį, rugpjūčio 29 d. 12 val.. (būti pasiruošus padainuoti bet kokią paprasčiausią dainelę). Daugiau informacijos telefonu +37038530579.